Προσκλήσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 02.03.21 μέσω τηλεδιάσκεψης

Δείτε την Πρόσκληση εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΟΕ_20210302_signed

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 03.03.21 μέσω τηλεδιάσκεψης

Δείτε την Πρόσκληση εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 03032021

Share

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Δημητσάνα 22007
                                                                                                                   Δημητσάνα, 25.01.2021

Αρ. Πρωτ.: 479

Προς: Ιστοσελίδα Δήμου Γορτυνίας

Πληροφορίες:
Τηλ: 2795360503

e-mail: info@gortynia.gov.gr
techniki@gortynia.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων ( με τη διαδικασία της Απ’ ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας».

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με τη διαδικασία της Απ’ ευθείας ανάθεσης) και μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας, να υποβάλλουν εντός ΕΙΚΟΣΙ (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Γορτυνίας (Δημητσάνα Αρκαδίας Τ.Κ. 22007), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π./πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή του μελετητικού τους πτυχίου (το πτυχίο πρέπει να είναι σε ισχύ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ.ΚΟΥΛΗΣ

 

Συνημμένα:

-Αίτηση Ενδιαφερομένων

-Πίνακες Κατηγοριών Δημοσίων Έργων και Μελετών

(Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο εργοληπτικό ή μελετητικό, το οποίο θα πρέπει να προσκομίσουν προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτησή τους).
Δεκτές γίνονται και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα (Εργοδηγοί πτυχιούχοι μέσων Τεχνικών Σχολών, Αδειούχοι επιχειρηματίες, Εμπειροτέχνες, Υπομηχανικοί, πτυχιούχοι ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ προσκομίζοντας την αντίστοιχη βεβαίωσή τους, αναλόγως του ύψους του επιτρεπτού ανώτατου ορίου προϋπολογισμού έργων που δύναται να εκτελέσει καθώς και της πείρας – εμπειρίας ( σε έτη) της επιχείρησης.

 

Δείτε τα έγγραφα εδώ:

  1. Πρόσκληση_2021
  2. Αίτηση_Κατηγορίες_2021

 

Share

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 29.01 στις 18:30

Δείτε την πρόσκληση εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 29012021

Share

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση του προϋπολογισμού την Παρασκευή 29.01 στις 17:00

Δείτε την πρόσκληση εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΔΣ_ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ_29012021

Share

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα 26.01 στις 14:30

Δείτε την πρόσκληση εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΟΕ_20210126

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 21.01 στις 17:00

Διαβάστε την πρόσκληση εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 21012021

Share

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 5.1.2021 στις 13:00

Δείτε την πρόσκληση εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΟΕ_20210105_signed

Share

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 22.12 στις 17:00

Δείτε την πρόσκληση εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 22122020

Share

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης την Δευτέρα 21.12 στις 10:00

Δείτε την πρόσκληση εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΟΕ_20201221_signed

Share