Προσκλήσεις

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων

Δημητσάνα, 20/01/2020
Αρ. Πρωτ.: 264

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Δημητσάνα 22007


ΘΕΜΑ
: Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων ( με τη διαδικασία της Απ’ ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με τη διαδικασία της Απ’ ευθείας ανάθεσης) και μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας, να υποβάλλουν εντός ΕΙΚΟΣΙ (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Γορτυνίας (Δημητσάνα Αρκαδίας Τ.Κ. 22007), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π./πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή του μελετητικού τους πτυχίου (το πτυχίο πρέπει να είναι σε ισχύ).

Δείτε το έγγραφο εδώ.
Δείτε τη σχετική αίτηση εδώ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ.ΚΟΥΛΗΣ

Share

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Share

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση

Share

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Share

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Share

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Share

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00

Δείτε την Πρόσκληση εδώ.

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Συνεδρίασης την Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου και ώρα 12:00

Δείτε την Πρόσκληση εδώ.

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019, ώρα 12.00

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019, ώρα 12.00

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας την Παρασκευή 25/10/2019, ώρα 18:00

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας την Παρασκευή 25/10/2019, ώρα 18:00.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share