Προσκλήσεις

Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Share

Πρόσκληση σε έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Share

Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικου Συμβουλίου την Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020 και ώρα 18:00

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Share

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Share

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Δημητσάνα  03.02.2020
Αριθ. πρωτ.:  772

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς:
1.Δήμαρχο Γορτυνίας
κ. Ευστάθιο Χαρ. Κούλη
2.κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους
3.Τους προέδρους των κοινοτήτων Δήμου Γορτυνίας

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας στην Δημητσάνα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Προσαρμογή Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Γορτυνίας στις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ.
  2. Αίτηση κου Ιωάννη Βεργέτη για την λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου Τροπαίων.
  3. Γενική ενημέρωση για την παραληφθείσα κατάσταση του Δήμου Γορτυνίας.
  4. Ενημέρωση και καθορισμός ενεργειών και δράσεων για την διεκδίκηση και άμεση υλοποίηση του έργου: « Εθνική οδός Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχαία Ολυμπία».
  5. Ενημέρωση και καθορισμός ενεργειών και δράσεων για την στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Υγείας Δημητσάνας και Τροπαίων και των λοιπών δομών υγείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Share

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:00

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Share

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Share

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων

Δημητσάνα, 20/01/2020
Αρ. Πρωτ.: 264

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Δημητσάνα 22007


ΘΕΜΑ
: Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων ( με τη διαδικασία της Απ’ ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με τη διαδικασία της Απ’ ευθείας ανάθεσης) και μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας, να υποβάλλουν εντός ΕΙΚΟΣΙ (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Γορτυνίας (Δημητσάνα Αρκαδίας Τ.Κ. 22007), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π./πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή του μελετητικού τους πτυχίου (το πτυχίο πρέπει να είναι σε ισχύ).

Δείτε το έγγραφο εδώ.
Δείτε τη σχετική αίτηση εδώ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ.ΚΟΥΛΗΣ

Share

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Share

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση

Share