Αποφάσεις Δημάρχου

Απόφαση Δημάρχου 1543/1-3-2017 – Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς

Απόφαση Δημάρχου 1543/1-3-2017 – Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς

Διαβάστε την Απόφαση Δημάρχου

Share/Bookmark

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27/10 ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ»

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27/10 ΣΤΙΣ 12:00 ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Περιγραφή του ακινήτου
Έκταση: 2.492 τ.μ.
Τοπική Κοινότητα: Δημητσάνας
Δημοτική Ενότητα: Δημητσάνας
Δήμος: Γορτυνίας
Είδος: Ξενοδοχειακή μονάδα η οποία αποτελείται από δύο ορόφους μετά υπογείου και λοιπούς βοηθητικούς χώρους ( κουζίνα, εστιατόριο, σαλόνι).
Ανήκει στην Γ΄ κατηγορία και η δυναμικότητά του είναι συνολικά περίπου 50 κλίνες (24 δίκλινα δωμάτια και 3 σουίτες των δύο δωματίων η κάθε μία).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 27/10/2015, ημέρα Τρίτη και από ώρα 12:00 έως ώρα 13:00 στη Δημητσάνα και στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Γορτυνίας.

Διαβάστε ή κατεβάστε (με δεξί κλικ) την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δημαρχείο Γορτυνίας, εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση Δημητσάνα, Τηλέφωνο 2795360330, FAX 2795031855

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, “Περί του καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησην ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων” (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81).
β) το Ν.3852/2010.
γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06).
δ) την αριθ. 141/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου της Ξενοδοχειακής Μονάδας Δημητσάνας.
ε) την 198/2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
στ) την υπ’ αριθμ. 1/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Δημητσάνας.
ζ) Την διαπιστωμένη αναγκαιότητα για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου της ξενοδοχειακής μονάδας «Δημητσάνα», τη δυνατότητα αξιοποίησής του καθώς και τις προσδοκίες και την απαίτηση των κατοίκων, της κοινότητας και των φορέων της Δημητσάνας, να λειτουργήσει, το συντομότερο δυνατό, η ξενοδοχειακή μονάδα «Δημητσάνα».
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Περιγραφή του ακινήτου
Έκταση: 2.492 τ.μ.
Τοπική Κοινότητα: Δημητσάνας
Δημοτική Ενότητα: Δημητσάνας
Δήμος: Γορτυνίας
Είδος: Ξενοδοχειακή μονάδα η οποία αποτελείται από δύο ορόφους μετά υπογείου και λοιπούς βοηθητικούς χώρους ( κουζίνα, εστιατόριο, σαλόνι).
Ανήκει στην Γ΄ κατηγορία και η δυναμικότητά του είναι συνολικά περίπου 50 κλίνες (24 δίκλινα δωμάτια και 3 σουίτες των δύο δωματίων η κάθε μία).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 14/10/2015, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 12:00 έως ώρα 13:00 στη Δημητσάνα και στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Γορτυνίας.

Διαβάστε ή κατεβάστε (με δεξί κλικ) την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δημαρχείο Γορτυνίας, εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση Δημητσάνα, Τηλέφωνο 2795360330, FAX 2795031855

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόσκληση Δημάρχου Γορτυνίας για την Ορκωμοσία των εκλεγμένων εκπροσώπων του Δήμου Γορτυνίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημάρχου Γορτυνίας

Προς:

Τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας, τα μέλη Τοπικών Συμβουλίων και τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Γορτυνίας

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη της νέας Δημοτικής Αρχής, από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Τριπόλεως, καλείστε για την προβλεπόμενη από το νόμο ορκωμοσία, (άρθρο 52 παρ. 2 του ν. 3852/2010, ΦΕΚ Α΄ 8, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»), στη Δημητσάνα και στο Διασυνεδριακό Κέντρο, σε δημόσια συνεδρίαση στις 24 Αυγούστου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 το πρωί.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας

Ιωάννης Σπ. Γιαννόπουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ»

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 297/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας ο Δήμαρχος Γορτυνίας καλεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές – μισθωτές να καταθέσουν τις προτάσεις τους στο συνημμένο έντυπο προσφοράς για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για απευθείας εκμίσθωση και αξιοποίηση του ακινήτου του κληροδοτήματος «Αθηνόδωρου Δρακόπουλου», που βρίσκεται επί των οδών Μητροπόλεως αρ. 84 και Κηρυκείου (πλατεία Δημοπρατηρίου – Αθήνα) και ανήκει στην Τοπική Κοινότητα Θεοκτίστου Δήμου Γορτυνίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά έντυπα:
1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
2. ΕΝΤΥΠΟ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. ΣΧΕΔΙΟ_ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4. ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ
5. ΓΕΝΙΚΗ_ΣΥΓΓΡΑΦΗ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ_ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αρ. Πρωτ. 142/4-1-2012 – Ανάθεση εποπτείας και συντονισμού δράσεων του Δήμου σε Δημοτικό Σύμβουλο.

Διαβάστε την απόφαση

Αρ. Πρωτ. 141/4-1-2012 – Ανάθεση εποπτείας και συντονισμού δράσεων του Δήμου σε Δημοτικό Σύμβουλο.

Διαβάστε την απόφαση

Αρ. Πρωτ. 13/2-1-2012 – Απόφαση για τον ορισμό Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

Διαβάστε την απόφαση

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 226 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 243, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3) Το γεγονός ότι στο Δήμο μας οι θέσεις των Αντιδημάρχων είναι έξι (6) και συνίστανται τουλάχιστον έξι (6) θέσεις για ειδικούς Σύμβουλους ή Ειδικούς ή Επιστημονικούς Συνεργάτες Δημάρχου.

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι

Την πλήρωση μιας θέσης (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι πληρούνται.
2. Πτυχίο Οικονομικής κατεύθυνσης, Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διοίκηση Υπηρεσιών.
4. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας της Αγγλικής Γλώσσας.
5. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Γ΄ Τάξης
6. Άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος
7. Βεβαίωση γνώσης Η/Υ.

Σχετικά με την εμπειρία, για την πρόσληψη στη θέση του Ειδικού Συνεργάτη απαιτείται τουλάχιστον ενός έτους εμπειρία στην οικονομική και λογιστική παρακολούθηση, στον ταμειακό προγραμματισμό, στην διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, στον εσωτερικό έλεγχο, στην σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικών σχεδίων.
Τα καθήκοντα που θα ασκεί είναι παροχή συμβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου μας.
Οι αποδοχές του καθορίζονται σύμφωνα με τον Ν. 3205/2003 και την αριθ.2/3850/0022/19-2-2008 (ΦΕΚ 85, ΥΟΔΔ/26-2-2008) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, όπως αναπροσαρμόζονται κατά έτος.
Η σύμβαση εργασίας λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της, ή την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του τη συγκατάθεση για τη διατήρησή του.
Στην περίπτωση της αποχώρησης του Δημάρχου ή της απολύσεως λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την Παρασκευή 27/01 στα γραφεία του Δήμου (Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2795360321, Fax 2795031855) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η επιλογή του προσώπου θα γίνει από τον Δήμαρχο με απόφασή του.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αρ. Πρωτ. 16047 – Τροποποίηση Απόφασης για τον ορισμό των Αντιδημάρχων και της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε αυτούς

Διαβάστε την απόφαση