Αποφάσεις

Παράταση της θητείας των Αντιδημάρχων έως 3/10 – Απόφαση Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Share

Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού Διαδικασίας τέλεσης Πολιτικών Γάμων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Δημητσάνα, 25.05.2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                          Αρ.Πρωτ.: 3.676

     ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
            ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα: «Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού Διαδικασίας τέλεσης Πολιτικών Γάμων».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 58, 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚΑ ́87) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 του ΠΔ 391/1982 «Για τη ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά με την τέλεση των πολιτικών γάμων, τη χορήγηση της άδειας γάμου και το περιεχόμενο της βεβαιωτικής πράξης για την τέλεση πολιτικών ή θρησκευτικών γάμων» (ΦΕΚ Α ́73).
 2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γορτυνίας (ΦΕΚ 3.237/15.09.2017 τεύχος Δεύτερο).
 3. Το από 27.08.2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας Δημάρχου και Μελών Δημοτικής Αρχής Δήμου Γορτυνίας.
 4. Τις υπ’ αριθμ. 7.096/04.09.2019, 7.097/04.09.2019, 7.098/04.09.2019, 7.099/04.09.2019, 7.100/04.09.2019 & 7.101/04.09.2019 Αποφάσεις Δημάρχου με τις οποίες ορίστηκαν Αντιδήμαρχοι για τη χρονική περίοδο από την 04.09.2019 έως και την 03.09.2020.
 5. Την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας.

Αποφασίζει

Α. Την ανάθεση τέλεσης των Πολιτικών Γάμων για τη χρονική περίοδο από 25.05.2020 έως 03.09.2020 στους Αντιδημάρχους, ως εξής:

 1. Δημήτριο Καζά του Χρήστου, για τις Δημοτικές Ενότητες Δημητσάνας και Τρικολώνων,
 2. Αθανάσιο Τρυφωνόπουλο του Σπύρου, για τις Δημοτικές Ενότητες Βυτίνας και Λαγκαδίων,
 3. Σταύρο Χριστόπουλο του Χρήστου, για τη Δημοτική Ενότητα Ηραίας,
 4. Ιωάννη Παναγιωτακόπουλο του Θεοδώρου, για τη Δημοτική Ενότητα Κλείτορος,
 5. Βασίλειο Παπαγιάννη του Αλκιβιάδη, για τη Δημοτική Ενότητα Κοντοβαζαίνης,
 6. Κωνσταντίνο Σταθά του Γεωργίου, για τη Δημοτική Ενότητα Τροπαίων.

Β. Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Share

Απόφαση Δημάρχου Πρόσθετα Μέτρα Κορωνοϊός

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δημητσάνα, 01.04.2020
Αρ. πρωτ.: 2.724

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Θέμα: «Πρόσθετα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού στο Δήμο Γορτυνίας, με ισχύ έως τη λήξη των περιοριστικών μέτρων που εξαγγέλλονται από την Πολιτεία». 

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας

Έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις του αρθ. 58 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου,
 2.  Τις διατάξεις των αρθ. 75 του Ν. 3463/2006 και 95 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Δήμου,
 3. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/Α’/25-02-2020) με θέμα : «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»,
 4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αρ. Δια/ΓΠ.οικ. 16838/2020 (ΦΕΚ 783/Β’?10-03-2020),
 5. Την με αρ.πρωτ. 2.279/13.03.2020 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 943ΝΩ90-ΙΥ8) «Αναστολή εξυπηρέτησης κοινού για το διάστημα από 13.03.2020 έως και 27.03.2020 στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων διάδοσης του κορωνοϊου»,
 6. Την αρ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 986),
 7. Την από 20.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) με θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»,
 8. Το γεγονός ότι απαιτείται να παραταθούν τα έκτακτα προληπτικά μέτρα για την υγεία των εργαζομένων του Δήμου και για την προφύλαξη της δημόσιας υγείας με τη διασπορά του κορωνοϊου, μέχρι και τη λήξη των περιοριστικών μέτρων που εξαγγέλλονται από την Πολιτεία και
 9. Το γεγονός ότι στο πλαίσιο της επιτακτικής ανάγκης για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, απαιτείται η προηγούμενη συνεννόηση του πολίτη προκειμένου να σταθμίζεται η αναγκαιότητα της αυτοπρόσωπης παρουσίας του για την διεκπεραίωση της υποθέσεως που τον αφορά καθώς και η στάθμιση, κατ’ αρμοδιότητα του επείγοντος του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 1. Την πλήρη αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία, με δυνατότητα εξυπηρέτησής του με κατ’ ιδίαν συναντήσεις σε πολύ επείγουσες και εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία.
 2. Παρατείνει την χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού έως και τη λήξη των περιοριστικών μέτρων που εξαγγέλλονται από την Πολιτεία, σε κατηγορίες εργαζομένων του Δήμου Γορτυνίας για την προφύλαξη από τη διασπορά του κορωνοϊού ως εξής:
 • Σε εργαζόμενους γονείς (σε έναν από τους δυο, εφόσον εργάζονται και οι δυο), με παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών.
 • Σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
 • Σε εργαζόμενους άνω των 60 ετών.
 1. Την αναστολή των προσαυξήσεων για τα έσοδα του Δήμου όσον αφορά τόσο τις τρέχουσες οφειλές όσο και τις ρυθμίσεις στις οποίες έχουν υπαχθεί οι φορολογούμενοι, έως και τη λήξη των περιοριστικών μέτρων που εξαγγέλλονται από την Πολιτεία.
 2. Την αναστολή λειτουργίας όλων των χώρων μαζικού Αθλητισμού καθώς και των παιδικών χαρών του Δήμου.
 3. Την τακτική απολύμανση των δημοτικών χώρων.
 4. Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας οφείλουν να προγραμματίσουν τις εργασίες των Τμημάτων, έτσι ώστε να λειτουργήσει απρόσκοπτα ο Δήμος και να υπάρχει προστασία των εργαζομένων.

Τα ανωτέρω ισχύουν για τον Δήμο Γορτυνίας μέχρι και τη λήξη των περιοριστικών μέτρων που εξαγγέλλονται από την Πολιτεία. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Δείτει την απόφαση εδώ.

Share

Αναστολή εξυπηρέτησης κοινού για το διάστημα από 13.03.2020 έως και 27.03.2020 στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων διάδοσης του κορωνοϊου

Δημητσάνα, 13.03.2020
Αρ.πρωτ. 2.279
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Θέμα: «Αναστολή εξυπηρέτησης κοινού για το διάστημα από 13.03.2020 έως και 27.03.2020 στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων διάδοσης του κορωνοϊου».

 Ο Δήμαρχος Γορτυνίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.

2.Την αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.03.2020 (ΦΕΚ 783/10.03.2020 τεύχος Β’) «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020».

3.Την από 25-2-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(Α’42) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού».

4.Την αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16393/9-3-2020 (ΑΔΑ: Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-Ξ7Η) απόφαση Υπουργείου Υγείας με θέμα «Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας μέσω της πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας».

5.Την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’).

6.Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υπό τον τομέα ε ́ («Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης»), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Νόμου 3852/2010 και ειδικότερα την παράγραφο 3Β, (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Για το χρονικό διάστημα από 13-03-2020 έως και 27-03-2020,λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας εργαζομένων και κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Γορτυνίας:

 1. Αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Γορτυνίας, μέχρι και τις 27-03-2020. Οι πολίτες μπορούν να ζητούν την εξυπηρέτησή τους ηλεκτρονικά και να λαμβάνουν με τον ίδιο τρόπο τα αιτούμενα έγγραφα. Με αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών θα εξυπηρετούνται μόνο έκτακτες και κατεπείγουσες περιπτώσεις.

2.Συνιστάται σε όλους τους πολίτες η χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας.

3.Επιβάλλεται η απομάκρυνση όλων των υπαλλήλων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, από τους χώρους συναλλαγής κοινού και αν εάν αυτό δεν είναι δυνατό χωροταξικά, απομακρύνονται υποχρεωτικά από την υπηρεσία τους μέχρι 27-03-2020, με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου τους και συνυπογραφή του οικείου Διευθυντή.

4.Η διακίνηση της αλληλογραφίας μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων και όλων των αιτούμενων αδειών προσωπικού (κανονικών, ειδικού σκοπού για τους γονείς μαθητών, αναρρωτικών κ.λ.π.).

5.Ενισχύεται το πρόγραμμα καθαρισμού των δημοτικών κτηρίων με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό και των καθαριστριών των σχολικών μονάδων του Δήμου Γορτυνίας, που παραμένουν κλειστές έως και 24-03-2020 και επιβάλλεται η παρουσία καθαριστριών στις υπηρεσίες, τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους, όσον και μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας τους, για τον συστηματικό καθαρισμό των χώρων. Οι καθαρίστριες των σχολείων οφείλουν να χρησιμοποιούν τα είδη ατομικής προστασίας που τους έχουν παραχωρηθεί για τη συνήθη απασχόλησή τους στις σχολικές μονάδες του Δήμου, το σύνολο δε του προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων θα φέρει τον προβλεπόμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

6.-Σε περίπτωση έκδοσης νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για λήψη μέτρων και πέραν της 27-03-2020, η ισχύς της παρούσας θα παραταθεί εκ νέου, έως την νεώτερη τασσόμενη προθεσμία.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Κατεβάστε την απόφαση εδώ.

Share

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Δημητσάνα 17.02.2020
Αρ. πρωτ.: 1314


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 Θέμα: «Κατάρτιση σχεδίου ελέγχου του καπνίσματος». 

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν.3730/2008 (ΦΕΚ262/Α΄/ 23.12.2008) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 3. Την Υ1/ΓΠ/οικ.76017/2002 (ΦΕΚ 1001 τ. Β΄) Υγειονομική Διάταξη «περί απαγόρευσης καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα κ.λ.π.».
 4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ2β/Γ.Π. οικ. 80727/2019- ΦΕΚ 4177/Β΄/15-11-2019« περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Ν3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α΄/3-8-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ1γ/Γ.Π./οικ. 55959/26-7-2019 ( ΑΔΑ: 78Π2465ΦΥΟ-ΝΓΧ) εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας περί εφαρμογής της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας.
 6. Το υπ’ αρ. πρωτ. 329653/79243/04-12-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Αρκαδίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την κατάρτιση σχεδίου ελέγχου του καπνίσματος και εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Γορτυνίας. Συγκεκριμένα:

 • Την απαγόρευση του καπνίσματος και της κατανάλωσης προϊόντων καπνού σε κάθε εσωτερικό χώρο εργασίας και αναμονής των κτιριακών δομών του Δήμου, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή των δυσμενών επιδράσεων του καπνίσματος.
 • Την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων για την απαγόρευση του καπνίσματος και την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.
 • Την ανάρτηση απαγορευτικών σημάνσεων σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, την απομάκρυνση όλων των σταχτοδοχείων και την τοποθέτηση σε εμφανή σημεία, του τηλεφωνικού αριθμού καταγγελιών 1142.
 • Να αναρτηθεί σήμανση εξωτερικά της υπηρεσίας με στόχο την ενημέρωση των πολιτών που προσέρχονται στην υπηρεσία πριν την είσοδό τους.

Για την τήρηση και εφαρμογή των ανωτέρω και γενικά της εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στις υπηρεσίες του Δήμου Γορτυνίας, ορίζονται ως υπεύθυνοι οι κατωτέρω αναφερόμενοι Δημοτικοί Υπάλληλοι ανά Δημοτική Ενότητα ως εξής:

 1. Για τη Δημοτική Ενότητα Δημητσάνας, ορίζεται ο κος Γεώργιος Τσίτουρας Προϊστάμενος του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας.
 2. Για τη Δημοτική Ενότητα Λαγκαδίων, ορίζονται η κα Ελένη Γιαννέτου Προϊστάμενη του Γραφείου Κεπ Λαγκαδίων και ο κος Δημήτριος Κουτσιάδης Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και Χωροταξίας.
 • Για τη Δημοτική Ενότητα Βυτίνας ορίζεται η κα Ελένη Αλεξάνδρου Προϊστάμενη του τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.
 1. Για τη Δημοτική Ενότητα Τροπαίων ορίζεται η κα Χρυσούλα Τσούνη Προϊστάμενη του Γραφείου Διοικητικών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 2. Για τη Δημοτική Ενότητα Κοντοβάζαινας ορίζεται η κα Ανδρούλα Βάρδα Προϊστάμενη του Γραφείου Διοικητικών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 3. Για τη Δημοτική Ενότητα Ηραίας ορίζεται ο κος Μιχαήλ Κότσικας Προϊστάμενος του Γραφείου Διοικητικών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 • Για τη Δημοτική Ενότητα Κλείτορος ορίζεται ο κος Διαμαντής Πολύδερας Προϊστάμενος του Γραφείου Διοικητικών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 • Για τη Δημοτική Ενότητα Τρικολώνων ορίζεται η κα Βασιλκή Ροϊλού Προϊστάμενη του Γραφείου Διοικητικών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Σύμφωνα με τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις, εκτός των πειθαρχικών κυρώσεων:

 1. Στους παραβάτες υπαλλήλους που υπηρετούν στις υπηρεσίες επιβάλλεται πρόστιμο εκατό ευρώ (100,00€).
 2. Στους παραπάνω οριζόμενους υπεύθυνους επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00€) για παραβάσεις όπως:
 • Έλλειψη ανάρτησης σήμανσης.
 • Απομάκρυνση σταχτοδοχείων
 • Απουσία ανταπόκρισης των υπεύθυνων σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση παράβασης.
 • Παράλειψη κλήσης των αρμόδιων Οργάνων Ελέγχου.
 • Έλλειψη συνεργασίας με τα Όργανα Ελέγχου.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στη «Διαύγεια», στους πίνακες ανακοινώσεων όλων των δημοτικών καταστημάτων καθώς και στην Ιστοσελίδα του Δήμου. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ 

Εσωτερική διανομή:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Οριζόμενοι Δημοτικοί Υπάλληλοι.

Δείτε την Απόφαση εδώ.

Share

Αποδοχή παραίτησης μέλους Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας

Δείτει το έγγραφο εδώ.

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας την Παρασκευή 27/09/2019, ώρα 18:00

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας την Παρασκευή 27/09/2019, ώρα 18:00.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας την Παρασκευή 27/09/2019 στις 14:00

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας την Παρασκευή 27/09/2019 στις 14:00.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας την Κυριακή 08/09/2019, ώρα 12:30

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας την Κυριακή 08/09/2019, ώρα 12:30.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας την Παρασκευή 09/08/2019, ώρα 19:00

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας την Παρασκευή 09/08/2019, ώρα 19:00.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share