Monthly Archives: January 2012

Οι πρώτες εντάξεις έργων του Δήμου Γορτυνίας στο ΠΑΑ 2007-2013

Οι πρώτες εντάξεις έργων του Δήμου Γορτυνίας σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης, στο ΠΑΑ 2007-2013 (Αξονας 3)

Μετά την σημερινή συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστα Σκανδαλίδη με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη ανακοινώθηκε η ένταξη των πρώτων τριών φακέλλων από τους οκτώ που έχει υποβάλει ο Δήμος Γορτυνίας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», στον Αξονα 3 “Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας”.

Πρόκειται για τα έργα «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Πρασίνου», «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Πουρναριάς» και «Ανάπλαση οικισμού Σταυροδρομίου» συνολικού προϋπολογισμού 1.450.596 ευρώ. Στο Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε στις 16/11/2011 αναφέρονται όλοι οι φάκελλοι που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, όπως και οι φάκελλοι που ετοιμάζονται.

Δείτε το Δελτίο Τύπου

Share

Αρ. Πρωτ. 142/4-1-2012 – Ανάθεση εποπτείας και συντονισμού δράσεων του Δήμου σε Δημοτικό Σύμβουλο.

Διαβάστε την απόφαση

Share

Αρ. Πρωτ. 141/4-1-2012 – Ανάθεση εποπτείας και συντονισμού δράσεων του Δήμου σε Δημοτικό Σύμβουλο.

Διαβάστε την απόφαση

Share

Αρ. Πρωτ. 13/2-1-2012 – Απόφαση για τον ορισμό Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

Διαβάστε την απόφαση

Share

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας την Δευτέρα 30/01/2012, ώρα 18:00

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας την Δευτέρα 30/01/2012, ώρα 18:00.

Διαβάστε την Πρόσκληση

Share

Συστήθηκε η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Γορτυνίας

Συστήθηκε η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Γορτυνίας

Στο ΦΕΚ 3218/Β/30-12-2011 δημοσιεύτηκε η Απόφαση Αριθμ. 10940 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την:

Σύσταση στο Δήμο Γορτυνίας Νομού Αρκαδίας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Γ.»

Ο Δήμος Γορτυνίας, «σε πείσμα των καιρών και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας», δημιουργεί την πρώτη για την περιοχή υποδομή για την Κοινωνική Πρόνοια και την παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών στους δημότες του.

Αμεση προτεραιότητα αποτελεί η συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», που, από την 1η Ιανουαρίου του 2011 μέχρι και σήμερα υλοποιείται από την αντίστοιχη Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαλόπολης.

Η ΔΗΚΕΓ θα προχωρήσει άμεσα στην σύνθεση του διετούς προγράμματος δράσης της, με σκοπό την υλοποίηση και άλλων δραστηριοτήτων κοινωνικού, αλλά και πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως περιγράφονται στο καταστατικό της.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δείτε το Δελτίο Τύπου

Διαβάστε ή κατεβάστε το Καταστατικό της ΔΗΚΕΓ

Share

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Ο Δήμος Γορτυνίας ολοκλήρωσε την προετοιμασία για το “ΜΝΗΜΟΝΙΟ/ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ” με το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. με σκοπό “τη Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Πελοποννήσου”.

Η πράξη «Δημιουργία Θέσεων απασχόλησης για υπηρεσίες και δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα» εντάσσεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) τα οποία με τις δράσεις τους υποστηρίζουν την προτεραιότητα 1β του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006.

Σκοπός είναι η αμοιβαία συνεργασία και υποστήριξη των μερών για την υλοποίηση προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα με τίτλο :
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ»

Οι τομείς παρέμβασης του προγράμματος αφορούν το Φυσικό Περιβάλλον, το Αστικό Περιβάλλον, τον Κοινωνικό Τομέα, την Εκπαίδευση, τον Αθλητισμό και τον Τουρισμό (Ιαματικός-Περιηγητικός). Για την Γορτυνία προβλέπονται συνολικά 80 θέσεις σε όλες τους κλάδους και ειδικότητες για την υλοποίηση των παρεμβάσεων στους παραπάνω τομείς και παρουσιάζονται στον συνημμένο Πίνακα κατά Κλάδο-Ειδικότητα.

Share

ΤΕΣΤ-ΠΑΠ την Δευτέρα 23/1/2012 στο Κέντρο Υγείας Δημητσάνας

ΤΕΣΤ-ΠΑΠ την Δευτέρα 23/1/2012 στο Κέντρο Υγείας Δημητσάνας

Ο Δήμος Γορτυνίας στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας» ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 23/01/2012 θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Υγείας Δημητσάνας η εξέταση γυναικών 25-65 ετών με τη δοκιμασία «τεστ Παπανικολάου».

Δείτε το Δελτίο Τύπου

Share

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 226 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 243, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3) Το γεγονός ότι στο Δήμο μας οι θέσεις των Αντιδημάρχων είναι έξι (6) και συνίστανται τουλάχιστον έξι (6) θέσεις για ειδικούς Σύμβουλους ή Ειδικούς ή Επιστημονικούς Συνεργάτες Δημάρχου.

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι

Την πλήρωση μιας θέσης (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι πληρούνται.
2. Πτυχίο Οικονομικής κατεύθυνσης, Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διοίκηση Υπηρεσιών.
4. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας της Αγγλικής Γλώσσας.
5. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Γ΄ Τάξης
6. Άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος
7. Βεβαίωση γνώσης Η/Υ.

Σχετικά με την εμπειρία, για την πρόσληψη στη θέση του Ειδικού Συνεργάτη απαιτείται τουλάχιστον ενός έτους εμπειρία στην οικονομική και λογιστική παρακολούθηση, στον ταμειακό προγραμματισμό, στην διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, στον εσωτερικό έλεγχο, στην σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικών σχεδίων.
Τα καθήκοντα που θα ασκεί είναι παροχή συμβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου μας.
Οι αποδοχές του καθορίζονται σύμφωνα με τον Ν. 3205/2003 και την αριθ.2/3850/0022/19-2-2008 (ΦΕΚ 85, ΥΟΔΔ/26-2-2008) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, όπως αναπροσαρμόζονται κατά έτος.
Η σύμβαση εργασίας λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της, ή την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του τη συγκατάθεση για τη διατήρησή του.
Στην περίπτωση της αποχώρησης του Δημάρχου ή της απολύσεως λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την Παρασκευή 27/01 στα γραφεία του Δήμου (Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2795360321, Fax 2795031855) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η επιλογή του προσώπου θα γίνει από τον Δήμαρχο με απόφασή του.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Share

Αγαπημένος προορισμός η Γορτυνία και για τους προσκόπους!

Αγαπημένος προορισμός η Γορτυνία και για τους προσκόπους!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 11/1/2012

Ολο και πιο πολλοί πρόσκοποι επιλέγουν ως πρώτο προορισμό για τις δράσεις τους την Γορτυνία και ιδιαίτερα τους ιστορικούς και παραδοσιακούς οικισμούς γύρω από το Μαίναλο. Είτε πρόκειται για λυκόπουλα, είτε για πρόσκοπους, είτε για ανιχνευτές, η Γορτυνία με την πλούσια ιστορία και την ποικιλία των αξιοθέατων, προσφέρεται για τις ολιγοήμερες γιορτινές εκδρομές τους, που φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον, που είναι το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής μας.

Δείτε το Δελτίο Τύπου

Share