Monthly Archives: March 2020

Ένας σπουδαίος και φλογερός Έλληνας, ο Μανώλης Γλέζος…

Σε μια περίοδο που η ανθρωπότητα ολόκληρη και η Ελλάδα ζουν μια πρωτόγνωρη δοκιμασία, αναχωρεί μια ξεχωριστή και εμβληματική προσωπικότητα, ένας σπουδαίος κ φλογερός Έλληνας, ο Μανώλης Γλέζος…αφήνοντας το αποτύπωμά του στην πολιτική ιστορία της χώρας μας.
Κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ στο ανάστημά του και του ευχόμαστε “Καλό Ταξίδι”…

Share

Ανακοίνωση Πρόσληψης 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Δημητσάνα  30-03- 2020

Αριθμ. Πρωτ.: 2627

Δημητσάνα 22007

Πληροφορίες: Γεώργιος Τσίτουρας
Τηλέφωνο:  2795360321
Fax: 2795360335
e-mail: gtsitour@gortynia.gov.gr
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου  206 του ν. 3584/2007  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018.
 3. Την αριθμ.30/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας με θέμα  «Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες, μέχρι τέσσερις μήνες, για την κάλυψη των αναγκών αντιμετώπισης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 24, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14-03-2020 τεύχος Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 5. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας ΦΕΚ τ. Β 3237/15-9-2017 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για στον Δήμο Γορτυνίας μέχρι τέσσερις μήνες, για την κάλυψη των αναγκών αντιμετώπισης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14-03-2020 τεύχος Α’ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19 ως εξής:

 1. Έξι (6) άτομα ΥΕ Εργατών καθαριότητας
 2. Δύο (2) άτομα ΔΕ  χειριστών ΜΕ
 3. Τέσσερα (4) άτομα  ΔΕ Γενικών καθηκόντων (Βοήθεια στο Σπίτι). 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Να είναι Έλληνες Πολίτες
 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και να μην ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες ή στις ομάδες αυξημένου κινδύνου.
 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
 5. Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις υποψηφίων από τον αριθμό ατόμων που ζητούνται ανά ειδικότητα με τα ίδια προσόντα θα ληφθεί υπόψη η απόλυτη σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης στο Δήμο με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία κατάθεσης.

 

Ειδικότητα Αριθμός ατόμων ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΗΓΗΤΙΚΑ
 

 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

ΕΞΙ

(6)

 

 

ΕΩΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ

(4)

ΜΗΝΕΣ

1.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο μέρος του κεφ. Β΄(Προσόντα και κωλύματα διορισμού)του Ν. 3584/2007

 

 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

 

 

ΕΞΙ

(6)

 

 

ΕΩΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ

(4)

ΜΗΝΕΣ

1.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3.Απολυτήριος  τίτλος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εν έλλειψη οποιασδήποτε τίτλος  εκπαίδευσης.

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο μέρος του κεφ. Β΄(Προσόντα και κωλύματα διορισμού)του Ν. 3584/2007.

5.Άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οποιασδήποτε ομάδας και τάξης.

 

 

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 

 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ

(4)

 

 

ΕΩΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ

(4)

ΜΗΝΕΣ

1.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3.Απολυτήριος  τίτλος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εν έλλειψη οποιασδήποτε τίτλος  εκπαίδευσης.

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο μέρος του κεφ. Β΄(Προσόντα και κωλύματα διορισμού)του Ν. 3584/2007.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αίτησή τους με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στον Δήμο Γορτυνίας, Δημητσάνα, εντός  προθεσμίας τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσης (δηλαδή από 31-03-2020 έως και 03-04-2020).

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

Πληροφορίες: Τσίτουρας Γεώργιος τηλ:2795360321.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Share

Πρόσκληση σε έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Share

Εθελοντική Αιμοδοσία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Δημητσάνα, 27.03.2020
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ                                               Αρ.Πρωτ.: 2.612
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

220 07 Δημητσάνα
Τηλ: 2795360330
Fax: 2795031855
e-mail: dimarxos@gortynia.gov.gr

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Η ανάγκη για αίμα σήμερα είναι  μεγαλύτερη από ποτέ.

Για τον λόγο αυτό στηρίζουμε την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Παναρκαδικού Νοσοκομείου, διοργάνωσης εθελοντικής αιμοδοσίας στον χώρο του γυμναστηρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης από τις 26.03.2020 έως τις 28.03.2020 και ώρες 09.00-14.00 και

κ  α  λ  ο  ύ  μ  ε

τους εθελοντές αιμοδότες καθώς και όλους τους δημότες μας να συνδράμουν στην προσπάθεια αναπλήρωσης των αποθεμάτων αίματος της χώρας στην δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΙΜΑ – ΣΩΖΟΥΜΕ ΖΩΕΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ.

Share

Εορτασμός Εθνικής Επετείου

Δημητσάνα, 24.03.2020
Αρ. πρωτ. 2.563
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
220 07 Δημητσάνα

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Λόγω των πρωτόγνωρων καταστάσεων που ζούμε και με μοναδικό στόχο την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού και την προστασία της δημόσιας υγείας, η ελληνική πολιτεία αποφάσισε την ματαίωση όλων των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Ως εκ τούτου δεν θα τελεστούν δοξολογίες, δεν θα εκφωνηθούν πανηγυρικοί, δεν θα πραγματοποιηθούν καταθέσεις στεφάνων, παρελάσεις και λοιπές εορταστικές εκδηλώσεις.

Η ματαίωση τους σε καμία περίπτωση δεν απαξιώνει ή μειώνει τις οφειλόμενες τιμές προς τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Ως Δήμος, τιμώντας την Εθνική μας Επέτειο και τους ήρωες μας, καλούμε όλους τους πολίτες να αναρτήσουν παντού την Ελληνική μας Σημαία.

Υψώνουμε όλοι την Γαλανόλευκη, το Ιερό Σύμβολο του Ελληνικού Έθνους και της Ορθοδοξίας.

Τιμούμε τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Άγιο Γρηγόριο τον Ε΄, τον Παλαιών Πατρών Γερμανό, τους Πλαπουταίους, τους Δεληγιανναίους, τον Καραβόγιαννη και όλους τους ήρωες του  1821.

Με εθνική ενότητα, ομοψυχία, υπακοή στην επιστήμη και τους νόμους και πίστη στο Θεό και την Παναγία θα ξεπεράσουμε και αυτή τη δοκιμασία.


ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821! 

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ! 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!!!!!!!

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Share

Πραγματοποίηση απολυμάνσεων χώρων και κτιρίων

 

Δημητσάνα, 23.03.2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
220 07 Δημητσάνα
Τηλ: 2795360330
Fax: 2795031855
e-mail: dimarxos@gortynia.gov.gr


«Πραγματοποίηση απολυμάνσεων χώρων και κτιρίων»

Στο πλαίσιο εκτάκτων μέτρων που κρίνονται αναγκαία για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19, ο Δήμος Γορτυνίας πραγματοποίησε προληπτικά απολυμάνσεις με κατάλληλο συνεργείο, δημοτικών και δημοσίων κτιρίων, σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Στις απολυμάνσεις  συμπεριλήφθηκαν δημόσιοι χώροι, τα δημοτικά ακίνητα, τα κέντρα υγείας, τα ιατρεία, τα κτίρια των αστυνομικών υπηρεσιών, της Πυροσβεστικής καθώς και τα οχήματα του Δήμου και των υπηρεσιών.

Οι απολυμάνσεις θα συνεχιστούν προληπτικά για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί με στόχο την προστασία όλων μας.


ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ

Τηρούμε πιστά τον κανόνα: ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ!!!

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Share

Έκκληση Παράκληση Προτροπή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
220 07 Δημητσάνα


Έκκληση – Παράκληση – Προτροπή

Γορτύνιες & Γορτύνιοι,
Συμπατριώτισσες & συμπατριώτες,
Φίλες & φίλοι της Γορτυνίας,

Η παγκόσμια κοινότητα, η ελληνική κοινωνία και ο Δήμος μας με πόνο ψυχής βιώνουν τις δραματικές εξελίξεις που συντελούνται από την εξάπλωση του κορωνοϊού – COVID-19, σε ολόκληρη την υφήλιο.

Ως Δήμος καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να θωρακίσουμε την περιοχή μας, να προστατέψουμε τους δημότες μας και τους πολίτες και να φροντίσουμε για την κάλυψη όποιων αναγκών υπάρχουν για κάθε άνθρωπο.

Η ψυχή και ο πλούτος της ερημωμένης Γορτυνίας είσαστε εσείς,  οι άνθρωποί της όπου γης.

Γνωρίζοντας την αγάπη σας για τον τόπο μας και για τους συνανθρώπους μας και την υπευθυνότητα που σας διακρίνει, απευθύνουμε έκκληση – παράκληση, μέχρι τη λήξη των μέτρων, να μην έρχεστε στα χωριά της Γορτυνίας.

Είναι χρέος και ευθύνη όλων μας να υπακούσουμε στις οδηγίες και τις εντολές των επιστημόνων και της πολιτείας, να προφυλάξουμε τους εαυτούς μας και να προστατέψουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε.

Είναι η πρώτη φορά που σας ζητάμε να μείνετε μακριά μας. Γνωρίζετε όμως καλά ότι στα χωριά μας ζουν μόνιμα μεγάλης ηλικίας άνθρωποι και εάν προκύψει οποιοδήποτε θέμα οι υποδομές και οι παροχές στην υγεία είναι ελάχιστες και η αντιμετώπιση εξαιρετικά δύσκολη .

Είμαστε σίγουροι ότι θα υπακούσετε, με γνώμονα πάντα την αγάπη και το σεβασμό στο συνάνθρωπό μας και στην ελληνική πολιτεία.

Ευελπιστούμε στο αίσιο τέλος αυτής της περιπέτειας και σας περιμένουμε όλες και όλους το καλοκαίρι, στα ωραία πανηγύρια των χωριών μας, να σμίξουμε και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.

ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ!!!!!
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ!!!

Με αγάπη & εκτίμηση
Ο Δήμαρχός σας
Ευστάθιος Χαρ. Κούλης

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Share

Συλλυπητήρια Δήλωση για το θάνατο του τ. Δημάρχου Δημήτρη Σφυρή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
220 07 Δημητσάνα

                     

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ τ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΦΥΡΗ

Ο Δημήτρης Σφυρής υπήρξε ένας σπουδαίος πολιτικός, ένας λαμπρός επιστήμονας, ένας εξαίρετος οικογενειάρχης, ένας εκλεκτός φίλος.

Αγάπησε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την υπηρέτησε με δυναμισμό, εργατικότητα και σπάνιο ήθος.

Άσκησε υποδειγματικά τα καθήκοντά του ως Δήμαρχος Κρανιδίου και στην συνέχεια ως Δήμαρχος Ερμιονίδας.

Ο αδόκητος θάνατός του μας γεμίζει όλους με θλίψη.

Τον αποχαιρετώ με συγκίνηση, εκτίμηση και σεβασμό.

Στην οικογένεια του και στον Δήμο Ερμιονίδας εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Γενικός Γραμματέας
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
Πελοποννήσου

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ.

Share

Ανακοίνωση για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών σε συμπολίτες που αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα επιβίωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
220 07 Δημητσάνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Ο Δήμος Γορτυνίας με αίσθημα κοινωνικής προσφοράς και ευαισθητοποίησης παραμένει κοντά στους δημότες του για ακόμη μια φορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί η νέα καθημερινότητα, όπως αυτή διαμορφώθηκε με την εμφάνιση του κορωνοϊού.

Για το σκοπό αυτό, κάνει γνωστό ότι σε περίπτωση που υπάρχουν συμπολίτες μας στο Δήμο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα επιβίωσης, ο Δήμος Γορτυνίας και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση (ΔΗ.Κ.Ε.Γ.) θα φροντίσουν για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών τους.

Μπορείτε να επικοινωνείτε στα κάτωθι τηλέφωνα:

 • Δήμαρχος Γορτυνίας, Ευστάθιος Χαρ. Κούλης: 6977615011 και
 • Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Γ., Πάϊκος Αναγνωστόπουλος: 6973350794.

Επισημαίνεται δε ότι η διαχείριση των αιτημάτων θα γίνει με

απόλυτη διακριτικότητα και εχεμύθεια.

Σε αυτές τις δύσκολες και πρωτόγνωρες για όλους μας στιγμές οφείλουμε να δώσουμε την μάχη μας ενωμένοι και με αίσθημα ευθύνης

προς τους συμπολίτες μας…

και μην ξεχνάμε: ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ!!!

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ.

Share

Ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
220 07 Δημητσάνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Συνδημότισσες & συνδημότες,

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η νέα κατάσταση λόγω του κορωνοϊού, ο Δήμος Γορτυνίας επεκτείνει τις υπηρεσίες του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι», παρέχοντας βοήθεια σε ηλικιωμένα άτομα ή σε όσους/ες ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και χρήζουν φροντίδας ή εξυπηρέτησης για πολλές και διαφορετικές ανάγκες τους.

Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα που ακολουθούν και το προσωπικό του Δήμου θα αξιολογεί το αίτημα και θα δίνει λύσεις σε θέματα, όπως αγορά και παράδοση φαρμάκων, τροφίμων, επείγουσες συναλλαγές με το δημόσιο κ.α.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΛΑΓΚΑΔΙΑ
(εξυπηρετούνται οι Δ.Ε. Λαγκαδίων & Ηραίας)
2795360-510 Γιαννακοπούλου Μαρία – Μουργελά Νίκη
ΒΥΤΙΝΑ
(εξυπηρετούνται οι Δ.Ε. Κλείτορος, Βυτίνας, Δημητσάνας, Τρικολώνων)
2795360-100 Πρώιμου Δήμητρα – Βασιλοπούλου Ασήμω
ΤΡΟΠΑΙΑ
(εξυπηρετούνται οι Δ.Ε. Τροπαίων & Κοντοβάζαινας)
27970-22700 Γαβρά Χαραλαμπία – Χουντή Ασημίνα – Παναγοπούλου Αικατερίνη

Επιπλέον για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2795360-330 στην έδρα του Δήμου, στη Δημητσάνα.

Τέλος, διαθέσιμα είναι και τα τηλέφωνα των:

 1. Δημάρχου Γορτυνίας, Ευστάθιου Χαρ. Κούλη : 6977615011,
 2. Αντιδημάρχου Γορτυνίας (υπεύθυνος για θέματα υγείας), Καζά Δημήτριου : 6936947007 και
 3. Αντιδημάρχου Γορτυνίας (υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας), Παναγιωτακόπουλου Ιωάννη : 6948403750.

Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος Γορτυνίας φροντίζει ώστε να δίνονται λύσεις σε καθημερινά σας προβλήματα, και σας ζητά να αποφεύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις προς όφελος της υγείας όλων!!!

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ.

Share