Monthly Archives: May 2020

Ανακοίνωση καθαρισμός οικοπέδων αντιπυρική περίοδος

Από την 1η Μαΐου ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος, η οποία και θα διαρκέσει έως και την 31η Οκτωβρίου 2020.

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, υπεύθυνοι για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό αποφυγής και αντιμετώπισης πυρκαγιών, καλούν τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων όπως προβούν στον καθαρισμό τους από ξερά χόρτα, σκουπίδια και εύφλεκτα υλικά.

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 (άρθρο 94) οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Γορτυνίας, αλλά και σε απόσταση έως 100 μέτρα από οικισμούς, φέρουν την ατομική ευθύνη καθαρισμού και αποψίλωσης της γης η οποία υπόκειται στην ιδιοκτησία τους.

Σε περίπτωση αμέλειας, ο εν λόγω νόμος ορίζει την επιβολή χρηματικού προστίμου το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 0,50λ/τετραγωνικό μέτρο.

Επιπλέον βεβαιώνεται σε βάρος των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών που δεν συμμορφώνονται, η δαπάνη καθαρισμού των οικοπέδων τους και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του αρ. 433 του Ποινικού κώδικα.

Η Δημοτική Αρχή προσβλέποντας στην αποφυγή των παραπάνω κυρώσεων, παρακαλεί τους δημότες Γορτυνίας όπως συμμορφωθούν με την ανωτέρω νομοθετική διάταξη και αναλάβουν δράση.

Επίσης, κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ εργασίες, όπως η καύση ξερών χόρτων και κλαδιών εντός αγροτικών εκτάσεων,  δίχως την άδεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η παρούσα ανακοίνωση θεωρείται και ως προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους πιο πάνω  αναφερόμενους ιδιοκτήτες ή υπεύθυνα πρόσωπα.

Η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της Γορτυνίας και η προστασία της φυσιογνωμίας της, αποτελεί υποχρέωση όλων μας.

Βανέσσα Μπουρνά

nessabourna@gortynia.gov.gr

Share

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου τη Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 11:00

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Share

Ευχαριστήρια Ανακοίνωση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Δημητσάνα, 25.05.2020
   ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ                                                          Αρ.πρωτ.: 3.697
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

220 07 Δημητσάνα
Τηλ: 2795360300
Fax: 2795031855
e-mail: dimarxos@gortynia.gov.gr

Ευχαριστήρια Ανακοίνωση

 Από την Τοπική Κοινότητα Ψαρίου Ηραίας δια του Προέδρου κου Κώστα Πανουσόπουλου, στο Δήμο Γορτυνίας παραλάβαμε πεντακόσιες (500) υφασμάτινες πλενόμενες και επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες, για την προστασία της δημόσιας υγείας από το νέο κορωνοϊό COVID-19 και τον περιορισμό της διάδοσης της ασθένειας.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας και ιδιαίτερα τον αγαπητό φίλο και εκλεκτό συνεργάτη Κώστα Πανουσόπουλο για την γενναιόδωρη και ανιδιοτελή πράξη ευθύνης τους  προς το Δήμο μας.

Οι μάσκες θα διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας και των Κέντρων Υγείας Δημητσάνας και Τροπαίων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Share

Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού Διαδικασίας τέλεσης Πολιτικών Γάμων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Δημητσάνα, 25.05.2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                          Αρ.Πρωτ.: 3.676

     ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
            ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα: «Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού Διαδικασίας τέλεσης Πολιτικών Γάμων».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 58, 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚΑ ́87) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 του ΠΔ 391/1982 «Για τη ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά με την τέλεση των πολιτικών γάμων, τη χορήγηση της άδειας γάμου και το περιεχόμενο της βεβαιωτικής πράξης για την τέλεση πολιτικών ή θρησκευτικών γάμων» (ΦΕΚ Α ́73).
 2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γορτυνίας (ΦΕΚ 3.237/15.09.2017 τεύχος Δεύτερο).
 3. Το από 27.08.2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας Δημάρχου και Μελών Δημοτικής Αρχής Δήμου Γορτυνίας.
 4. Τις υπ’ αριθμ. 7.096/04.09.2019, 7.097/04.09.2019, 7.098/04.09.2019, 7.099/04.09.2019, 7.100/04.09.2019 & 7.101/04.09.2019 Αποφάσεις Δημάρχου με τις οποίες ορίστηκαν Αντιδήμαρχοι για τη χρονική περίοδο από την 04.09.2019 έως και την 03.09.2020.
 5. Την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας.

Αποφασίζει

Α. Την ανάθεση τέλεσης των Πολιτικών Γάμων για τη χρονική περίοδο από 25.05.2020 έως 03.09.2020 στους Αντιδημάρχους, ως εξής:

 1. Δημήτριο Καζά του Χρήστου, για τις Δημοτικές Ενότητες Δημητσάνας και Τρικολώνων,
 2. Αθανάσιο Τρυφωνόπουλο του Σπύρου, για τις Δημοτικές Ενότητες Βυτίνας και Λαγκαδίων,
 3. Σταύρο Χριστόπουλο του Χρήστου, για τη Δημοτική Ενότητα Ηραίας,
 4. Ιωάννη Παναγιωτακόπουλο του Θεοδώρου, για τη Δημοτική Ενότητα Κλείτορος,
 5. Βασίλειο Παπαγιάννη του Αλκιβιάδη, για τη Δημοτική Ενότητα Κοντοβαζαίνης,
 6. Κωνσταντίνο Σταθά του Γεωργίου, για τη Δημοτική Ενότητα Τροπαίων.

Β. Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Share

Πρόσκληση σε Οικονομική Επιτροπή την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Share

Ανάρτηση διακήρυξης δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
Έντυπο_Οικονομικής_Προσφοράς_signed
Μελέτη_Τεύχη_Δημοπράτησης_signed
ΑΟΕ041_20200415_Καθορισμός_όρων_δημοπρασίας_signed
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Share