ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό
διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΟ Δ.Δ ΣΕΡΒΟΥ » με προϋπολογισμό 555.000,00 ΕΥΡΩ
(με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση).

Εργασίες Προϋπολογισμού: 327.324,20€
Γ.Ε & Ο.Ε (18%): 58.918,35€
Σύνολο: 386.242,55€
Απρόβλεπτα (15%): 57.936,38€
Σύνολο: 444.178,93€
Ποσό για αναθεωρήσεις: 3.401,72€
Σύνολο: 447.580,65€
Φ.Π.Α. (24%): 107.419,36€
Γενικό Σύνολο: 555.000,00€

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Άξονα Προτεραιότητας
«Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής
χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και ΟΠΣ
5002155.

1. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 8η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και η
ώρα 10:00 π.μ.
2. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην παραπάνω
προθεσμία από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Για τη συμμετοχή στην παρούσα
διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β’). Προσφέρεται
ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (αρ.συστ. 72047), καθώς
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γορτυνίας (www.gortynia.gov.gr)
3. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.
4. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 14η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και η ώρα
10:00 π.μ.
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται σε ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (1ης τάξεως και άνω) &
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Α2 τάξεως και άνω) και που είναι εγκατεστημένα
σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός
φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
6. Ο Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή του Αναδόχου
θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016
τεύχος Α΄) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής ύψους 8.952,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες
και 30 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΥΠΕΣ Πιστώσεις του Άξονα
Προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή
της Αποδοτικής χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο
Συνοχής και ΟΠΣ 5002155.
9. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας.
11. Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ (12) από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
12. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από
την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ υπόδειγμα τύπου B, τις μεταβατικές διατάξεις του αρ.
376 του Ν.4412/2016, μέχρι την έκδοση νέου και τις διευκρινήσεις που
δόθηκαν με το με αρ. πρωτ. 4584/30-09-2016 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΔΥ. με
θέμα «Πρότυπα Τεύχη διακηρύξεων/προκηρύξεων μετά την εφαρμογή του Ν.
4412/2016 (Α’147)».

Πληροφορίες:
Δ.Κοντός 27953-60503
Δ.Κουτσιάδης 27953-60515
Γ.Παπαπέτρου 27953-60514
Γ.Μονοκρούσου 27953-60508
FAX επικοινωνίας 27950-43215.

Χρήσιμα Links
Τεύχη Δημοπράτησης Σέρβου
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.