Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών και ποιότητας στο δίκτυο ύδρευσης του δήμου Γορτυνίας» με προϋπολογισμό 1.789.196,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)


Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την προμήθεια με τίτλο:
«Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών και ποιότητας στο δίκτυο ύδρευσης του δήμου Γορτυνίας» με προϋπολογισμό 1.789.196,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Ο Δήμος Γορτυνίας προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών και ποιότητας στο δίκτυο ύδρευσης του δήμου Γορτυνίας» με ΑΣ 79224
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’147) και τους όρους της οικείας Διακήρυξης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής.

Κατεβάστε την Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Κατεβάστε την Μελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης
Κατεβάστε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Πληροφορίες: 2795360515-2795360508, FAX επικοινωνίας 2795043215, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κος Δημήτριος Κουτσιάδης και κα Γεωργία Μονοκρούσου.
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Γορτυνίας (www.gortynia.gov.gr).

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.