ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

Δημητσάνα 06.02.2020
Αρ.πρωτ. 934

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

220 07 Δημητσάνα

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 51 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α’) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στη παρ. 2 αυτού αναφέρεται:

«Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.03.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020».

Με την νομοθεσία που ίσχυε μέχρι και την ψήφιση του ως άνω νόμου,  σε περίπτωση διασταύρωσης των τ.μ. που δηλώνονταν στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος με τα δηλωμένα στο Ε9 διαπιστωνόταν ανακολουθία, οι δημότες αντιμετώπιζαν αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών τελών για τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους καθώς επίσης και πρόστιμα με προσαυξήσεις.

Σας καλούμε να εκμεταλλευτείτε την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση, η οποία έχει προθεσμίας έως την 31η Μαρτίου 2020, με την οποία ουσιαστικά τακτοποιείτε τις τυχόν εκκρεμότητες των τετραγωνικών μέτρων της ιδιοκτησίας σας με τον Δήμο, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Για διόρθωση τετραγωνικών σε ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Δήμο Γορτυνίας στα τηλέφωνα: 2795360515 (κ. Κουτσιάδης Δημήτριος), 2795360508 (κα Μονοκρούσου Γεωργία), 2795360503 (κ.Κοντός Δημήτριος), 2795360514 (κ. Παπαπέτρου Γεώργιος) και 2795360516 (κα Τσαρουχά Τριανταφύλλη).

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα είναι:

  1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.gortynia.gov.gr και παρέχεται από τις Υπηρεσίες του Δήμου μας)
  2. Αντίγραφο Λογαριασμού ρεύματος (και οι δύο όψεις)
  3. Αντίγραφο Ε9 ή Συμβόλαιο ή Τοπογραφικό διάγραμμα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί τα ορθά τετραγωνικά μέτρα
  4. Τυχόν τακτοποιήσεις αυθαιρέτων ή ημιυπαίθριων χώρων
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας

Τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα αποστείλετε:
ή ταχυδρομικά στην Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΛΑΓΚΑΔΙΑ, Τ.Κ.22003
ή με mail: techniki@gortynia.gov.gr, gmonokr@gortynia.gov.gr, dkouts@gortynia.gov.gr
ή με fax: 2795043215

Για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα – απαλλαγή από Τ.Α.Π. μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Δήμο Γορτυνίας στο τηλέφωνο 2795360112 (κ.Θεολόγου Δημήτριος). 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Ανακοίνωση Διορθωσης Τ.Μ

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.