ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Δημητσάνα 17.02.2020
Αρ. πρωτ.: 1314


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 Θέμα: «Κατάρτιση σχεδίου ελέγχου του καπνίσματος». 

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν.3730/2008 (ΦΕΚ262/Α΄/ 23.12.2008) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 3. Την Υ1/ΓΠ/οικ.76017/2002 (ΦΕΚ 1001 τ. Β΄) Υγειονομική Διάταξη «περί απαγόρευσης καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα κ.λ.π.».
 4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ2β/Γ.Π. οικ. 80727/2019- ΦΕΚ 4177/Β΄/15-11-2019« περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Ν3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α΄/3-8-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ1γ/Γ.Π./οικ. 55959/26-7-2019 ( ΑΔΑ: 78Π2465ΦΥΟ-ΝΓΧ) εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας περί εφαρμογής της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας.
 6. Το υπ’ αρ. πρωτ. 329653/79243/04-12-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Αρκαδίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την κατάρτιση σχεδίου ελέγχου του καπνίσματος και εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Γορτυνίας. Συγκεκριμένα:

 • Την απαγόρευση του καπνίσματος και της κατανάλωσης προϊόντων καπνού σε κάθε εσωτερικό χώρο εργασίας και αναμονής των κτιριακών δομών του Δήμου, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή των δυσμενών επιδράσεων του καπνίσματος.
 • Την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων για την απαγόρευση του καπνίσματος και την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.
 • Την ανάρτηση απαγορευτικών σημάνσεων σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, την απομάκρυνση όλων των σταχτοδοχείων και την τοποθέτηση σε εμφανή σημεία, του τηλεφωνικού αριθμού καταγγελιών 1142.
 • Να αναρτηθεί σήμανση εξωτερικά της υπηρεσίας με στόχο την ενημέρωση των πολιτών που προσέρχονται στην υπηρεσία πριν την είσοδό τους.

Για την τήρηση και εφαρμογή των ανωτέρω και γενικά της εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στις υπηρεσίες του Δήμου Γορτυνίας, ορίζονται ως υπεύθυνοι οι κατωτέρω αναφερόμενοι Δημοτικοί Υπάλληλοι ανά Δημοτική Ενότητα ως εξής:

 1. Για τη Δημοτική Ενότητα Δημητσάνας, ορίζεται ο κος Γεώργιος Τσίτουρας Προϊστάμενος του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας.
 2. Για τη Δημοτική Ενότητα Λαγκαδίων, ορίζονται η κα Ελένη Γιαννέτου Προϊστάμενη του Γραφείου Κεπ Λαγκαδίων και ο κος Δημήτριος Κουτσιάδης Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και Χωροταξίας.
 • Για τη Δημοτική Ενότητα Βυτίνας ορίζεται η κα Ελένη Αλεξάνδρου Προϊστάμενη του τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.
 1. Για τη Δημοτική Ενότητα Τροπαίων ορίζεται η κα Χρυσούλα Τσούνη Προϊστάμενη του Γραφείου Διοικητικών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 2. Για τη Δημοτική Ενότητα Κοντοβάζαινας ορίζεται η κα Ανδρούλα Βάρδα Προϊστάμενη του Γραφείου Διοικητικών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 3. Για τη Δημοτική Ενότητα Ηραίας ορίζεται ο κος Μιχαήλ Κότσικας Προϊστάμενος του Γραφείου Διοικητικών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 • Για τη Δημοτική Ενότητα Κλείτορος ορίζεται ο κος Διαμαντής Πολύδερας Προϊστάμενος του Γραφείου Διοικητικών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
 • Για τη Δημοτική Ενότητα Τρικολώνων ορίζεται η κα Βασιλκή Ροϊλού Προϊστάμενη του Γραφείου Διοικητικών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Σύμφωνα με τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις, εκτός των πειθαρχικών κυρώσεων:

 1. Στους παραβάτες υπαλλήλους που υπηρετούν στις υπηρεσίες επιβάλλεται πρόστιμο εκατό ευρώ (100,00€).
 2. Στους παραπάνω οριζόμενους υπεύθυνους επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00€) για παραβάσεις όπως:
 • Έλλειψη ανάρτησης σήμανσης.
 • Απομάκρυνση σταχτοδοχείων
 • Απουσία ανταπόκρισης των υπεύθυνων σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση παράβασης.
 • Παράλειψη κλήσης των αρμόδιων Οργάνων Ελέγχου.
 • Έλλειψη συνεργασίας με τα Όργανα Ελέγχου.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στη «Διαύγεια», στους πίνακες ανακοινώσεων όλων των δημοτικών καταστημάτων καθώς και στην Ιστοσελίδα του Δήμου. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ 

Εσωτερική διανομή:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Οριζόμενοι Δημοτικοί Υπάλληλοι.

Δείτε την Απόφαση εδώ.

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.