Ανακοίνωση Πρόσληψης 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Δημητσάνα  30-03- 2020

Αριθμ. Πρωτ.: 2627

Δημητσάνα 22007

Πληροφορίες: Γεώργιος Τσίτουρας
Τηλέφωνο:  2795360321
Fax: 2795360335
e-mail: gtsitour@gortynia.gov.gr
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου  206 του ν. 3584/2007  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018.
 3. Την αριθμ.30/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γορτυνίας με θέμα  «Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες, μέχρι τέσσερις μήνες, για την κάλυψη των αναγκών αντιμετώπισης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 24, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14-03-2020 τεύχος Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 5. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας ΦΕΚ τ. Β 3237/15-9-2017 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για στον Δήμο Γορτυνίας μέχρι τέσσερις μήνες, για την κάλυψη των αναγκών αντιμετώπισης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14-03-2020 τεύχος Α’ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19 ως εξής:

 1. Έξι (6) άτομα ΥΕ Εργατών καθαριότητας
 2. Δύο (2) άτομα ΔΕ  χειριστών ΜΕ
 3. Τέσσερα (4) άτομα  ΔΕ Γενικών καθηκόντων (Βοήθεια στο Σπίτι). 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Να είναι Έλληνες Πολίτες
 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και να μην ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες ή στις ομάδες αυξημένου κινδύνου.
 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
 5. Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις υποψηφίων από τον αριθμό ατόμων που ζητούνται ανά ειδικότητα με τα ίδια προσόντα θα ληφθεί υπόψη η απόλυτη σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης στο Δήμο με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία κατάθεσης.

 

Ειδικότητα Αριθμός ατόμων ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΗΓΗΤΙΚΑ
 

 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

ΕΞΙ

(6)

 

 

ΕΩΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ

(4)

ΜΗΝΕΣ

1.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο μέρος του κεφ. Β΄(Προσόντα και κωλύματα διορισμού)του Ν. 3584/2007

 

 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

 

 

ΕΞΙ

(6)

 

 

ΕΩΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ

(4)

ΜΗΝΕΣ

1.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3.Απολυτήριος  τίτλος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εν έλλειψη οποιασδήποτε τίτλος  εκπαίδευσης.

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο μέρος του κεφ. Β΄(Προσόντα και κωλύματα διορισμού)του Ν. 3584/2007.

5.Άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οποιασδήποτε ομάδας και τάξης.

 

 

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 

 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ

(4)

 

 

ΕΩΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ

(4)

ΜΗΝΕΣ

1.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3.Απολυτήριος  τίτλος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εν έλλειψη οποιασδήποτε τίτλος  εκπαίδευσης.

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο μέρος του κεφ. Β΄(Προσόντα και κωλύματα διορισμού)του Ν. 3584/2007.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αίτησή τους με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στον Δήμο Γορτυνίας, Δημητσάνα, εντός  προθεσμίας τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσης (δηλαδή από 31-03-2020 έως και 03-04-2020).

Κατεβάστε την αίτηση εδώ.

Πληροφορίες: Τσίτουρας Γεώργιος τηλ:2795360321.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.