Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΤΡΟΠΑΙΩΝ»

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Δημητσάνα, 10/04/2020

Αρ. Πρωτ.: 2915

Δημητσάνα 22007  
Τηλ: 2795360330
Fax:  2795031855
e-mail: info@gortynia.gov.gr
 
Πληροφορίες:
Τεχνική Υπηρεσία
Υπεύθυνος: Δημ.Κουτσιάδης
Τηλ: 2795360515
Fax: 2795043215
e-mail: dkouts@gortynia.gov.gr

 

 ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα ggde.gr)
Email : site-support@yme.gov.gr
   

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΤΡΟΠΑΙΩΝ»

Ο Δήμος Γορτυνίας κατ’ εφαρμογή :

1) Του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016,

2) Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄)

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων μελών Επιτροπής Διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών) της περ. (α) παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, του έργου:

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΤΡΟΠΑΙΩΝ»,

Προϋπολογισμού 184.981,87 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με κωδικό έργου στο ΠΔΕ 2019ΕΠ02610019 και Κωδικό ΟΠΣ 5044961 στο ΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020.

Το έργο αφορά στην κατασκευή υπαίθριου θεάτρου 300 θέσεων, βοηθητικών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του θεάτρου με τις απαραίτητες Η/Μ εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των θεατών. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Τοπική Κοινότητα Τροπαίων της Δ.Ε.Τροπαίων του Δήμου Γορτυνίας. Σκοπός η δημιουργία βιώσιμων πολιτιστικών υποδομών για την ενίσχυση της τοπικής κοινότητας μέσα από ήπιας μορφής τοπικές παρεμβάσεις.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Μ.Τετάρτη 15/04/2020 και ώρα 9:30 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gr

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Γορτυνίας: http://www.gortynia.gov.gr

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών : www.ggde.gr

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10 και το άρθρο 5 παρ. 5.2.(2) της με αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Δείτε το έγγραφο εδώ.

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.