Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού Διαδικασίας τέλεσης Πολιτικών Γάμων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Δημητσάνα, 25.05.2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                          Αρ.Πρωτ.: 3.676

     ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
            ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θέμα: «Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού Διαδικασίας τέλεσης Πολιτικών Γάμων».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 58, 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚΑ ́87) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 του ΠΔ 391/1982 «Για τη ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά με την τέλεση των πολιτικών γάμων, τη χορήγηση της άδειας γάμου και το περιεχόμενο της βεβαιωτικής πράξης για την τέλεση πολιτικών ή θρησκευτικών γάμων» (ΦΕΚ Α ́73).
 2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γορτυνίας (ΦΕΚ 3.237/15.09.2017 τεύχος Δεύτερο).
 3. Το από 27.08.2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας Δημάρχου και Μελών Δημοτικής Αρχής Δήμου Γορτυνίας.
 4. Τις υπ’ αριθμ. 7.096/04.09.2019, 7.097/04.09.2019, 7.098/04.09.2019, 7.099/04.09.2019, 7.100/04.09.2019 & 7.101/04.09.2019 Αποφάσεις Δημάρχου με τις οποίες ορίστηκαν Αντιδήμαρχοι για τη χρονική περίοδο από την 04.09.2019 έως και την 03.09.2020.
 5. Την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας.

Αποφασίζει

Α. Την ανάθεση τέλεσης των Πολιτικών Γάμων για τη χρονική περίοδο από 25.05.2020 έως 03.09.2020 στους Αντιδημάρχους, ως εξής:

 1. Δημήτριο Καζά του Χρήστου, για τις Δημοτικές Ενότητες Δημητσάνας και Τρικολώνων,
 2. Αθανάσιο Τρυφωνόπουλο του Σπύρου, για τις Δημοτικές Ενότητες Βυτίνας και Λαγκαδίων,
 3. Σταύρο Χριστόπουλο του Χρήστου, για τη Δημοτική Ενότητα Ηραίας,
 4. Ιωάννη Παναγιωτακόπουλο του Θεοδώρου, για τη Δημοτική Ενότητα Κλείτορος,
 5. Βασίλειο Παπαγιάννη του Αλκιβιάδη, για τη Δημοτική Ενότητα Κοντοβαζαίνης,
 6. Κωνσταντίνο Σταθά του Γεωργίου, για τη Δημοτική Ενότητα Τροπαίων.

Β. Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια τουλάχιστον εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ

Share

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.